Algemene voorwaarden

Wanneer de inschrijver minderjarig is, is het inschrijfformulier [mede] ondertekend door haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger. Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kosten

Inschrijfgeld en abonnementskosten moeten op worden, kunnen geïncasseerd. Het inschrijfgeld à €15,00 wordt tegelijk met de eerste abonnementsperiode in rekening gebracht. Indien u een abonnement afsluit in het midden van de maand zullen de kosten bij de eerst incasso worden verrekend.

De huidige tarieven zijn inclusief 9% BTW en gelden tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2023 worden de tarieven opnieuw geïndexeerd en zo nodig verhoogd. Leden worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Elke kosten zijn gebaseerd op 41 weken les. In de vakantieweken is er geen les. 

Abonnementen 

 • Regular

een keer in de week training elke maand opzegbaar. Kosten 35 euro per maand incl btw.

 • Precision

een keer in de week training per jaar opzegbaar. Kosten 290 euro per jaar incl btw. 

 • Frontflip

Twee keer in de week training per maand opzegbaar. Kosten 48 euro per maand incl btw.

 • Swing

Twee keer in de week training per jaar opzegbaar. Kosten 420 euro per jaar incl btw. 

 • strippenkaart 5 lessen is maximaal twee maanden geldig. kosten zijn 50 euro per strippenkaart incl btw.
 • strippenkaart 10 lessen is maximaal vier maanden geldig. kosten zijn 95 euro per strippenkaart incl btw.

Incasso 

 • Het abonnementsgeld wordt vooraf via automatische incasso geïnd in de eerste week van de maand.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt toestemming verleend aan Parkour Culture voor het maandelijks uitvoeren van de incasso op het door u ingevulde IBAN nummer.
 • Indien geen automatische incasso kan plaatsvinden, is het mogelijk een factuur te ontvangen. Hiervoor worden extra administratiekosten in rekening gebracht á €2,00 per factuur.
 • Herkenbaarheid van de automatisch incasso op uw rekeningafschrift: ING-bankrekeningnummer Parkourculture NL02 INGB 0008 3360 67.  Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening dan krijgt u een herinnering. Als die niet wordt betaald krijgt een 2e herinnering in de vorm van een factuur, verhoogd met een extra €2,00 administratiekosten.
 • Bij elk volgende herinnering wordt er een extra €2,00 vereist. 
 • Bij de opzegging van het lidmaatschap, via de mail, vervalt de machtiging voor automatische incasso.

Algemene voorwaarden opzegging

 • Op de website van Parkour Culture is er een mogelijkheid om uit te schrijven. Een mondelinge opzegging bij de trainer of directie is niet voldoende.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap wordt ten minste één maand opzegtermijn in acht genomen, per de eerste van de maand.
 • Als er voor langere tijd een abonnement is afgesloten, is er bij vervroegde opzegging geen restitutie mogelijk.

Aansprakelijkheid

 • Parkour Culture is niet aansprakelijk voor schade, blessures en letsel aan leden en derden partijen of het verlies van persoonlijke eigendommen. 
 • Het lid is zelf verantwoordelijk om te informeren of er gezondheidsgebreken zijn. Er zal vanuit Parkour Culture zorgvuldig worden omgegaan met de gegevens. 
 • Inschrijvers verklaren geen bezwaar te hebben tegen de publicatie van beeldmateriaal op de website, social media of drukwerk waarop de inschrijver zichtbaar is, gemaakt in opdracht van Parkour Culture, tijdens trainingen en andere activiteiten. Is hiertegen wel een bezwaar, dan dient dit via een e-mail aan Parkourculture.info@gmail.com te worden aangegeven.
 • Inschrijvers verlenen hun goedkeuring voor het periodiek toegezonden krijgen van e-mails met informatie over de activiteiten en dienstverlening van Parkour Culture.

Algemeen

 • Als een lid door omstandigheden een training moet missen dient dit tijdig (24 uur van te voren) te worden doorgegeven via de website onder het kopje lessen. Er wordt dan contact opgenomen wanneer de les kan worden ingehaald. 
 • Bij ziekte, uitzonderlijke omstandigheden (overgelaten aan het oordeel van Parkour Culture), of wanneer het niet kunnen volgen van een les minimaal één week van te voren is aangekondigd, kan in overleg worden bekeken of een les kan worden ingehaald.
 • In uitzonderlijke gevallen kan, bij een langere periode van afwezigheid door ziekte of ongeval, wordt er gekeken voor een passende oplossing met betrekking tot de incassering (voorwaarde minimaal een maand).
 • Het missen van één of meerdere lessen, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het abonnement.

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact op via het contactformulier of door een mail te sturen naar Parkourculture.info@gmail.com